Laws and regulations

Планове и програми

Годишен план 2021/2022

2021-година-годишен-план-календар.jpg

Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище 2021/2022

uchilishte-3.jpg

План за изпълнение на дейностите по стратегията за развитие 2021/2022

IMG_8949.jpg

Годишен план-програма за БДП на СУ "Стоян Заимов" - Плевен 2021/2022

2021-година-годишен-план-календар.jpg

Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на учениците от уязвимите групи 2021/2022

Classroom Furnitures

Мерки за повишаване качеството на образованието в СУ "Стоян Заимов" -  Плевен 2021/2022

Upward Curve