top of page
Man Hands On Keyboard

Прием VIII клас

(СЛЕД ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ)

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ, ОПРЕДЕЛЕНИ СЪС ЗАПОВЕДИ НА 
МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
График на дейностите по приемането на учениците

НАСОЧВАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ

 1. Общи положения
  На основание чл.145, ал.6 от ЗПУО учениците, които получават удостоверение за завършен VII клас, могат да продължат обучението си в следващ клас, след насочване от Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО) в училища по чл.142, ал.3, т.1 от ЗПУО. Съгласно чл.140, ал.1 от Наредбата за приобщаващото образование, Регионалният екип за подкрепа за личностно развитие към РЦПППО изготвя становище за насочване на учениците за продължаване на обучението им в профили и специалности от професии, които са съобразени с индивидуалните им потребности и здравословното им състояние.

 2. Необходими документи
  Заявление (по образец) за насочване за обучение в профил или в специалност от професия;
  Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на  ученика, за липса на противопоказания при кандидатстване по профил или по специалност от професия;
  Всички документи, съдържащи информация за здравословното състояние и социалното  положение на детето, документи, издадени от съда, както и други документи, които имат отношение към обучението и образованието на ученика;
  Протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия (ЛКК) и/или решение на териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК) и/или национална експертна лекарска комисия /НЕЛК/ с приложена лична амбулаторна карта, съдържаща информация за проведени изследвания, консултации, епикризи и други, които удостоверяват заболяването;

 3. Справка за резултатите от обучението за първия учебен срок, както и плана за подкрепа на ученика - предоставят се служебно от директора на училището, в което се е обучавал ученика, на директора на Регионалния център (съгласно чл.140, ал.3 от Наредбата за приобщаващо образование).

 4. Начин на подаване на документите
  Изброените необходими документи към заявлението могат да бъдат подадени чрез лицензиран пощенски оператор до РЦПППО – Плевен на адрес гр. Плевен, ул. „Георги Кочев“, № 66, както и да бъдат представени на място в РЦПППО.
  От родител

 5. Период на подаване
  От 03 май 2023 г. до 21 май 2023 г.
  С работното време на РЦПППО

priem-viii-class

НАСОЧВАНЕ НА УЧЕНИЦИ С ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, С ФИЗИЧЕСКИ И СЕНЗОРНИ УВРЕЖДАНИЯ, ОТ ДОМОВЕ ЗА ДЕЦА, ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА, И ОТ ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП И УЧЕНИЦИ, НАСТАНЕНИ В ПРИЕМНИ СЕМЕЙСТВА

Необходими документи

Заявление (по образец) Заявлението може да изтеглите от ТУК
Протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия с приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия - за учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания;
Служебна бележка, удостоверяваща настаняването в центровете за настаняване от семеен тип - за учениците от домове за деца, лишени от родителска грижа и от центровете за настаняване от семеен тип.
Нотариално заверено копие от договор за настаняване на ученика в приемно семейство съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за закрила на детето.
Информацията за срочните оценки на учениците от първия учебен срок се осигурява служебно.
При подаване на документите учениците с хронични заболявания, с физически  и сензорни нарушения, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО, от  домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центрове за настаняване от семеен тип СЕ ЯВЯВАТ С ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ.

Място на подаване
Изброените необходими документи към заявлението могат да бъдат подадени в РУО-Плевен, адрес гр. Плевен, ул. „Димитър Константинов“ № 23, етаж 3, стая № 323 
при ст. експерт по приобщаващо образование – Росица Ненчева, тел: 0879539018

Период на подаване
Всеки работен ден от 03.05.2023 г. до 21.05.2023 г.  от 9:00 ч. до 17:30 ч.

 

 ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА КЛАСИРАНЕ, ЗАПИСВАНЕ - ОТ УЧЕНИЦИ, ЗАВЪРШИЛИ УСПЕШНО VII КЛАС И ПОЛУЧИЛИ СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

 


Извлечение от Наредба №10 от 01. 09. 2016 година - за организация на дейностите в училищното образование

Чл. 63. (1) За участие в държавния план-прием в VІІІ клас учениците, успешно завършили VІІ клас, подават до началника на регионалното управление на образованието следните документи: 
1. заявление за участие в първи, в трети и в четвърти етап на класиране по образец (приложение № 1) с подредени желания; 
2. свидетелство за завършено основно образование, когато образованието не е придобито в годината на кандидатстването; 
5. медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика - за кандидатстващите за специалности от професии; 
8. заявление за използване на резултатите от областен и/или национален кръг от олимпиадата от календара на МОН по български език и литература и/или от областен и/или национален кръг от олимпиадата по математика, проведени в годината на кандидатстване, вместо резултатите от националното външно оценяване.

(4) Заявлението по ал. 1, т. 1 и документите се подават:
1. по електронен път от родителите чрез електронна платформа; 
2. в училищата по чл. 54, ал. 4, т. 3. 
5)  В случаите по ал. 4, т. 2 длъжностни лица, определени от началника на регионалното управление на образованието, въвеждат данните от заявлението и документите в електронната платформа, разпечатват заявлението за подписване от родителите и връщат оригиналите на документите. 
(7) При подаване на копията на документите по ал. 2 учениците представят оригиналите им за сверяване на място от длъжностните лица
Чл. 64. (1) В заявлението си учениците подреждат по желание профилите и специалностите от професии, за които отговарят на условията за балообразуване. 
(2) За едно желание се смята кандидатстването за един профил или за една специалност от професия за всяко заявено училище. 
(3) Учениците могат да кандидатстват едновременно в повече от една област.

Чл. 65. (1)  Класирането се извършва централизирано на областно ниво в четири етапа от комисията по чл. 54, ал. 4, т. 1
(3) Всеки ученик се класира само по едно желание за всеки етап на класиране. 
(4) След всеки етап на класиране ученикът, който се е записал и след това е изтеглил документите си, не запазва мястото си.

чл.66 - чл. 68а  описват етапите на прием - първи, втори, трети, четвърти

Заявление за участие във втори етап - по образец от МОН.
Заявленията за записване - са по образец на съответното училище.

 

В СУ “Стоян  Заимов” приемът ще е в 2 паралелки, както е утвърден от Министъра на образованието и науката, държавният план - прием за област Плевен:

priem-viii-class-blank

 Софтуерни и хардуерни науки (Инф. и ИТ), с разширено изучаване на чужд език (АЕ)
   Балообразуване:
   2 пъти НВО БЕЛ
   2 пъти НВО МАТ
   От свидетелство за основно образование - оценките по ИТ и ЧЕ

Природни науки (БЗО и ХООС), с разширено изучаване на чужд език (АЕ)
Балообразуване:
   3 пъти НВО БЕЛ
   1 пъти НВО МАТ
   От свидетелство за основно образование - оценките по БЗО и ХООС


Резултатите от първи етап на класиране следва да проверите в профила на ученика на сайта https://priem.mon.bg
Ако няма посочена паралелка, ученикът не е класиран и продължава автоматично да участва във втори етап на класиране, като НЕ Е необходимо да се подава заявление.

Учениците, класирани по ПЪРВО желание след първи етап на класиране, се записват в училището, в което са приети. Ако ученик не се яви, мястото му не се запазва и се обявява като свободно за втори етап на класиране.

Учениците, които са класирани по ВТОРО или СЛЕДВАЩО желание и не са удовлетворени от класирането си на първи етап, следва да подадат в училището, в което са класирани, заявление за участие във втори етап на класиране в същия срок. Желанията не се пренареждат и кандидатът може да се класира на втория етап САМО на по-предно свое желание или на това, на което е приет на първо класиране.

Съгласно чл. 72 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, като подават следните документи:

заявление до директора - по образец, предоставено от комисията в училището
оригинал на свидетелство за основно образование

 

bottom of page