top of page

УЧИЛИЩЕН ПЛАН - ПРИЕМ
 V клас

За учебната  2023 / 2024 година

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

 1. Брой паралелки: - 3 (три), съгласно Заповед № РД 16 - 729/ 16.01.2023 г.

 2. Брой ученици в паралелка: 26

 3. Учебни предмети, които може да бъдат избрани за изучаване като Избираеми учебни часове:

  1. Български език и литература;

  2. Математика;

  3. Английски език

  4. Немски език;

  5. Руски език.

  6. История и цивилизации;

  7. География и икономика;

  8. Човекът и природата;

  9. Хореография

 4. Възможност за:

  1. включване в група за целодневна организация на учебния ден

  2. занимания по интереси.

ПРАВИЛА

 1. Училищният план - прием за V клас в СУ „Стоян Заимов“ – град Плевен, се осъществява за ученици, които през учебната 2022/ 2023 година завършват IV клас в СУ „Стоян Заимов“ – Плевен и в други училища.

 2. Всички ученици участват на равни начала в етапите на осъществяване на план- приема.

 3. Документи се подават от родителите/ настойниците на учениците, в съответните срокове, съгласно утвърдения график.

 4. Подаването на документите може да се извърши на място в училище или по електронен път - на официалната поща на училището, при спазването на изискването за пълнота на комплекта от документи и информацията в заявленията.

 5. Преместването (записването) в дадена паралелка на V клас, се извършва въз основа на посочените предмети, които родителят/ настойника желае да бъдат изучавани като ИУЧ. 

 6. Окончателният избор на учебни предмети, които ще бъдат изучавани в съответна паралелка на V клас се извършва на база брой подадени заявления от родителите с посочени съответни предмети. 

 7. Ученици, чиито родители/ настойници не са подали в срок документи, могат да бъдат преместени в V клас на СУ “Стоян Заимов” при наличие на свободни места, след приключване на двата етапа от прием на документи и съгласно графика.

 8. В случай, че постъпилите заявления са повече от свободните места, се прилагат критерии, разработени от комисията за прием на ученици:

  1. Подреждане по низходящ ред на бала. Балът, който се използва за подреждане в низходящ ред, да се формира като сбор от годишните оценки по Български език и литература и по Математика, от удостоверението за завършен IV клас.

  2.  Наличие на други деца от семейството, които учат в училището

  3. Живеещи в близост до училището

 9. Обявяването на списъците с преместените (записани) ученици на съответен етап от приема се извършва чрез входящия номер, получен при подаването на заявленията. 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ

Дейност
Период
Място
Часови интервал
Първи етап: Подаване на документи за преместване (записване) в V клас
19.06.2023 - 23.06.2023
стая 104 или на ел. поща: priem@zaimov-pl.com
8:00 - 18:00
Обявяване на списъците по паралелки (по входящ номер на заявлението) и свободните места след първи етап
26.06.2023
на табло на входа на училището и сайт на училището, раздел прием
Втори етап: Подаване на документи за участие във втори етап
26.06.2023 - 28.06.2023
стая 104 или на ел. поща: priem@zaimov-pl.com
8:00 - 18:00
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап
29.06.2023
на табло на входа на училището и сайт на училището, раздел прием
Подаване на документи и записване при наличие на свободни места след втори етап
до 14.09.2023
стая на ЗАС, 2 етаж
8:00 - 16:00

ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЕ ПОДАВАТ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРЕМЕСТВАНЕ В V КЛАС:

 1. Заявление за преместване (записване) - по образец;

 2. Удостоверение за завършен начален етап (оригинал);

 3. Заявление за избираеми часове, които ще се изучават в V клас - по образец;

 4. Заявление за избор на спортни дейности - по образец;

 5. Заявление за целодневна организация на учебния ден (по желание) - по образец;

 6. Удостоверение за раждане - копие и оригинал (за сверяване) - само за учениците, завършващи друго училище

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

 1. Изтеглете необходимите документи 

 2. Попълнете собственоръчно документите 

 3. Сканирайте или снимайте документите

 4. Прикачете документите директно на имейл: priem@zaimov-pl.com 

 5. След обработване на документите от страна на училището ще получите входящ номер на имейла, от който сте изпратили документите. 

4 б 10.jpg
Хипо 2.jpg
58543343_2603444173017573_2225686403935633408_n.jpg
zaimov (3).jpg
bottom of page