Търсене

До родители и ученици, които завършват VII клас

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Резултатите от първи етап на класиране за прием на ученици в VIII клас за учебната 2019/2020 г. ще бъдат публикувани на сайта https://priem.mon.bg. Проверката се извършва по входящ номер и код за достъп от служебната бележка, с резултатите от положените изпити.

Проверката може да се извърши и в училищата – центрове, в които са подавани документи за участие за първи етап на класиране, както и в сградата на Регионално управление на образованието – Плевен. Проверката се извършва по входящ номер от служебната бележка.

Класираните на първи етап ученици се записват в училището, в което са класирани до 16.07.2019 г.

При записване се подават следните документи:

1. заявление до директора на училището;

2. оригинал на свидетелство за основно образование;

3. оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика - за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в обединени и средни училища, както и за профил „Спорт“.

Учениците, които желаят да участват във втори етап на класиране подават заявление в училището, в което са класирани на първи етап, в същия срок, до 16.07.2019 г.

Участниците във втори етап на класиране запазват мястото си от първия етап, само ако не бъдат класирани на по-предно свое желание.

Ученик, който не се запише или не подаде заявление за второ класиране, губи мястото си от първото класиране.

Учениците, които не са класирани на първи етап, участват във втори етап на класиране автоматично.

До 18 юли 2019 г. се обявяват списъците с приетите на втори етап. След този етап учениците трябва да се запишат. Местата не се пазят повече.

На 24 и на 25 юли 2019 г. ще се подават документи за участие в трети етап на класирането за останалите свободни места в определените училища центрове, обявени на сайта на РУО – Плевен (в рубрика „Новини“).

В класирането на трети етап може да кандидатстват:

- неприетите ученици;

- нови ученици, които до момента не са участвали в класирането;

- ученици, отказали се от класирането до този момент.

За участие в трети етап на класиране учениците подават заявление, в което подреждат желанията си за свободните места. Те ще бъдат обявени на сайта на РУО – Плевен и в училищата – центрове за прием на документи в срок до 23 юли 2019 г.

Резултатите от трети етап на класиране ще бъдат обявени до 29 юли 2019 г. включително.

Записването на класираните ученици на трети етап е до 31 юли 2019 г.