Търсене

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ОТПУСКАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКИ СТИПЕНДИИ

ОБЯВА

ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ОТПУСКАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКИ СТИПЕНДИИ ЗА ПЪРВИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА В СУ „СТОЯН ЗАИМОВ“ – ГРАД ПЛЕВЕН

Комисията, назначена със Заповед № РД 16 - 2000/12.09.2022 година на директора на СУ „Стоян Заимов“ – град Плевен уведомява учениците, че до 31 октомври 2022 година ще се осъществи прием на документи за отпускане на стипендии, за първия срок на учебната 2022/2023 година:

Съгласно Вътрешните правила за отпускане на стипендии на ученици след завършено основно образование видовете стипендии са, както следва:

I. Месечни стипендии:

1. за постигнати образователнит резултати;

2. за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането;

3. за подпомагане на ученици с трайни увреждания;

4. за ученици без родители и с един родител.

Стипендиите по т. 1 и 2 се отпускат от началото на всяка учебна година и/или от

началото на втория учебен срок и се изплащат месечно за периода на учебните месеци.

Стипендиите по т. 3 и 4 се отпускат от началото на месеца, следващ месеца, през

който е възникнало основанието за получаването им, и се изплащат и за периода на

неучебните месеци.

Стипендиите по т. 1 и 2 се предоставят след класиране на учениците. За всеки вид

стипендия по т. 1 и 2 се извършва отделно класиране.

За отпускане на стипендии по т. 3 и 4 не се извършва класиране.

II. Критерии за класиране на учениците за получаване на стипендия са:

1. Месечни стипендии за постигнати образователни резултати – заявление по образец (Приложение 1), заверено с подписа на класния ръководител, за учебната 2021 / 2022 година.

· Актуална банкова сметка в банка ДСК на ученика, ползващ правото на стипендия.

2. Месечни стипендии за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането

§ Заявление по образец (Приложение 2), заверено с подписа на класния ръководител, за успеха от учебната 2021/ 2022 година.

§ Служебна бележка за дохода на родителите за периода м.април 2022 година - м.септември 2022 година, включително;

§ Удостоверение от НОИ за платени обезщетения за временна неработоспособност за същия период;

§ Удостоверение от отдел ”Пенсии”, ако родителите /или един от родителите/ са пенсионери;

§ Удостоверение от Бюрото по труда, ако родителите /или един от родителите/, са безработни, както и за размера на получаваното обезщетение, ако получават такова;

§ Удостоверение от „Социално подпомагане” за семейните помощи;

§ Съдебно решение за родителските права при разведени родители, за удостоверяване на издръжка;

§ Удостоверение за брат/сестра/, че са учащи, както и за размера на стипендията, при условие, че получават такава.

§ Актуална банкова сметка в банка ДСК на ученика, ползващ правото на стипендия.


3. Месечни стипендии за подпомагане на ученици с трайни увреждания

§ Заявление по образец (Приложение 3);

§ Копие от решението на ТЕЛК;

§ Актуална банкова сметка в банка ДСК на ученика, ползващ правото на стипендия.


4. Месечни стипендии за ученици без родители и ученици с един родител

§ Заявление по образец (Приложение 3);

§ Копие от смъртния акт.

§ Актуална банкова сметка в банка ДСК на ученика, ползващ правото на стипендия.


Ученикът може да кандидатства за повече от един вид месечна стипендия, но може да получи само една от стипендиите, въз основа на писмено заявление за избор.

III. Срокове за подаване на документи и разглеждането им от комисията

1. Документите за кандидатстване за съответните видове стипендии се подават в

срок до 31.10.2022 година – при класния ръководител;

2. Комисията разглежда, класира всички подадени документи и предлага на

директора списък на стипендиантите за първия срок на учебната 2022/2023 година.

3. Учениците губят право на стипендия от момента на налагане на санкция от ПС.

149 преглеждания0 коментара